Institute of Philosophy
of the Russian Academy of Sciences
  Tutorship
Home Page » » Department of the History of Anthropological Doctrines » Staff » Gurevich Pavel Semyonovich » Tutorship

Tutorship

2009

 • Karpov, A.N. Problema stradaniya v filosofii N.A.Berdyaeva [The problem of suffering in the philosophy of N.A.Berdyaev]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy

2008

 • Babalyova, M.V. Filosofskoe osmyslenie stradaniya v traktovke Viktora Frankla [Philosophical understanding of suffering in interpretation of Viktor Frankl]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy

2007

 • Aleynik, P.M. Obraz cheloveka v filosofskoy postmodernistskoy literature [The image of man in philosophical post-modernist literature]. Dissertation for the degree of D.Sc. in philosophy

2006 

 • Ismieva, V. M. Arkhetip sotsialnogo geroya v filosofii K.G.Yunga [The archetype of the social hero in the philosophy of C.G.Jung]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy
 • Popov, G.A. Problema zhizni i smerti v regiozno-filosofskoy antropologii L.N.Tolstogo [The problem of life and death in the religious-philosophical anthropology of L.N.Tolstoy]. Dissertation for the degree of D.Sc. in philosophy.

2005 

 • Golenik G.V. Fenomen tsivilizatsii v filosofskom nasledii A.Toynbee [The phenomenon of civilization in the philosophical legacy of A.Toynbee]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy;
 • Karczewski, Leszek. Fenomen «organizatsionnogo cheloveka» [The phenomenon of the “organizational man”]. Dissertation for the degree of D.Sc. in philosophy.
 • Filatov, A.O. Trevozhnost’ kak faktor sotsialnogo razvitiya v mladshem podrostkovom vozraste [Anxiety as a social development factor in the early adolescence]. Dissertation for the degree of Ph.D. in psychology;
 • Molchanov, N.V. Etnoregionalnye osobennosti politicheskoy sotsializatsii studentov vuza [Ethnoregional specificities of political socialization of university students]. Dissertation for the degree of Ph.D. in psychology;

2004 

 • Egorova, I.V. Filosofskaya antropologia E.Fromma [The philosophical anthropology of E.Fromm]. Dissertation for the degree of D.Sc. in philosophy;
 • Chindin, I.V. Filosofsko-misticheskie aspekty yenskogo romantizma v tvorchestve Daniila Andreeva [Philosophical-mystic aspects of Jena romanticism in the works of Daniil Andreev]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy

2003 

 • Spirova, E.M. Problema telesnosti v filosofskoy antropologii A.Louena [The problem of bodiliness in the philosophical anthropology of A.Lowen]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy

2002 

 • Shazhinbatyn, Ariunaa. Obnovlencheskiy buddizm v Mongolii na rubezhe kontsa XIX – nachala XX veka [Renovationist buddhism in Mongolia at the turn of the 19th – 20th centuries]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy
 • Shelepova, N.I. Dukhovnoe vozrozhdenie lichnosti kak problema filosofskoy antropologii [Spiritual recovery of the personality as a problem of philosophical anthropology]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy

2001 

 • Goncharova, N.E. Obraz cheloveka v filosofii Z.Freyda [The image of man in the philosophy of Z.Freud]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy;
 • Matutite, K.P. Filosofskaya antropologia H.Plessnera [The philosophical anthropology of H.Plessner]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy;
 • Roinashvili, D.I. Filosofskaya antropologia M.Shelera [The philosophical anthropology of M.Scheler]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy

1998

 • Khor’kov, M.L. Genezis filosofskoy antropologii i sotsialny krizis [The genesis of philosophical anthropology and social crisis]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy;
 • Marinosyan, T.E. Arkhetip kak ponyatie filosofskoy antropologii [Archetype as a concept of philosophical anthropology]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy

1995

 • Marinosyan, Kh.E. Problema truda v protestantskom etose [The problem of labour in the Protestant ethos]. Dissertation for the degree of Ph.D. in philosophy